PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE V FACEBOOK NAGRADNIH IGRAH

1. Splošne odločbe

Organizator nagradne igre BAMIDA d.o.o, Šared 36, 6310 Izola (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/bamida.si. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

2. Namen nagradnih iger
Namen nagradnih iger je promocija znamke Bamida.si in povečanje obiska http://www.bamida.si ter Facebook strani www.Facebook.com/Bamida.si.

3. Trajanje nagradnih iger
Nagradne igre bodo potekale od 01. 11. 2015 do preklica. Podatki o vsaki posamezni nagradni igri, kot npr. obdobje vsakega posamezne nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, itd. bodo objavljeni v objavi na Facebook strani www.Facebook.com/Bamida.si in www.bamida.si.


4. Sodelovanje v nagradnih igrah
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Facebook starejši od 18 let s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih je posredoval za potrebe nagradne igre, pravilni in resnični.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči izrecno strinja s pravili in pogoji nagradne igre. Sodelujoči se prav tako izrecno strinja in dovoljuje, da organizator njegove osebne podatke (Facebook uporabniško ime in priimek), če je med nagrajenci, objavi na Facebook strani www.facebook.com/bamida.si in spletni trgovini www.bamida.si.


5. Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Bamida.si (www.facebook.com/bamida.si), kjer delijo sliko objavljeno na strani s svojimi prijatelji. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat, saj bo njegov komentar v žrebanju upoštevan le enkrat. 

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


6.Nagrade
Nagrade v bodo navedene ob vsakokratnem razpisu posamezne nagradne igre.Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

 
7.
Način dodelovanje nagrade
Prejemnike nagrad bo določil žreb izveden preko spletne aplikacije Random.org. Vsakemu sodelujočemu se bo po vrstnem redu določila zaporedna številka sodelujočega, ob koncu nagradne igre pa se bodo s pomočjo aplikacije določili nagrajenci. Prvi nagrajenec bo prijel glavno nagrado in potem tako dalje.  Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre.


8. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani www.facebook.com/bamida.si. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 4. točke ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci morajo svoje podatke za pošiljanje nagrade poslati na naslov info@bamida.si. Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz.je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.


9. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.


10. Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Upravljalec bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljala izključno za naslednje namene:

- izvedba nagradne igre
- komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi po e-pošti
- objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradni igri
- pošiljanje e-novic po e-pošti
- pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredovala ali razkrila tretjim osebam. Pridobljeni podatki se hranijo:

- e-poštni naslov: trajno oziroma do preklica s strani njegovega imetnika
- ime in priimek: trajno zaradi potreb pri pošiljanju e-sporočil po zaključku nagradne igre

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre preklice sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@bamida.si

11. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani www.facebook.com/bamida.si in spletni strani www.bamida.si.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@bamida.si.

Pravila nagradnih iger so dostopna na straneh www.bamida.si ali Facebook strani www.facebook.com/bamida.si , za dodatne informacije pa lahko tudi piše na info@bamida.si.

Izola, 28.10.2015

Artikel dodan v seznam želja,
Artikel dodan v primerjavo.